Platby

Platby za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

Děti, které chodí do předškolní třídy MŠ (i odložená školní docházka), mají právo na bezplatné vzdělávání.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje nebo pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §6, odst. 3).
Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v MŠ žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příspěvku (v konkrétních případech rozhoduje ředitelka MŠ, školský zákon §164, odst. a).

Platby za školní stravování

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu MŠ, viz. nástěnky v šatnách a webové stránky MŠ.

Cena pro školní rok 2023/24 za oběd 
pro dítě do 6 let 38 Kč
pro dítě od 7 let 41Kč

Výše platby stravného v daném měsíci budou zaslány emailem, a to vždy do 5. dne v měsíci pod registračním číslem dítěte. Platba je nutná uhradit do 15. dne v měsíci.

Stravné je možné platit: 2302294576/2010 variabilní symbol: strava 29 školné 28 

  • složením hotovosti na pokladně Fio
  • převodem na účet MŠ v Fio.